Senior Editor

Tejas Hinder

Associate Editors

Dushyant Kishan Kaul

Lokesh Vyas

 Nishi P Yaduvanshi

Swapna Singh

Tanvi Menon